Φάκελος Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Posted on 27 Φεβρουαρίου, 2012 από

0


Την αφορμή να ασχοληθούμε με το θέμα μας την έδωσε αυτό το άρθρο στο blog Παράγουμε, σε συνδυασμό με την «είδηση» ότι κλιμάκιο Γερμανών εφοριακών εκλήθη, αποφάσισε, προσεφέρθη (ή ότι άλλο ρήμα θέλετε να βάλετε) να συνδράμει στις προσπάθειες των Ελλήνων «ιθαγενών» εφοριακών στο έργο της πάταξης της φοροδιαφυγής. Πού να ‘ξεραν που θα έμπλεκαν…

Όλοι έχουμε ακούσει κατά καιρούς για τα χρηματικά ποσά που οφείλονται από την εταιρεία διαχείρισης του Δ.Α.Α. (Ελ. Βενιζέλος). Επειδή όμως πολλά λέγονται και ακούγονται, αποφάσισαμε να ρίξουμε μια ματιά στα στοιχεία. Ανατρέχοντας λοιπόν στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., αναζητήσαμε τις οικονομικές καταστάσεις της και συγκεκριμένα αυτή της 31ης Δεκεμβρίου του 2011, η οποία όπως μας ενημερώνει στη 2η σελίδα της, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 15η του Φεβρουαρίου του έτους 2012.

Φτάνουμε λοιπόν στις σελίδες 55-57, όπου μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:

5.28 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

β) Κατά τη διάρκεια του 2005 πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Αρχή έλεγχος για τα οικονομικά έτη 1998-2003. Ο φόρος εισοδήματος και όλοι οι άλλοι έμμεσοι φόροι, εκτός από το Φ.Π.Α, βεβαιώθηκαν και διακανονίστηκαν το 2006. Όσον αφορά το Φ.Π.Α, η Φορολογική Αρχή εξέτασε το δικαίωμα της Εταιρείας να συμψηφίζει στο σύνολο του τον Φ.Π.Α επί όλων των αγαθών που αγοράστηκαν και των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, όπως προβλέπεται από το άρθρο 26 παράγραφος 7 του νόμου 2093/1992, σε συνδυασμό με τα άρθρα 25.1.1 και 25.1.2 (ζ) του νόμου 2338/1995 (Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου). Η φορολογική αρχή αμφισβήτησε το ανωτέρω δικαίωμα της Εταιρείας, και προχώρησε στην επιβολή Φ.Π.Α-συμπεριλαμβανομένων των προστίμων- για τα έτη 1998-2003 ποσού €1.3 εκατομμυρίων, που αντιστοιχεί στον Φ.Π.Α των μη-εκπιπτομένων δαπανών, όπως έξοδα ψυχαγωγίας και φιλοξενίας. Η Εταιρεία άσκησε έφεση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας στις 7 Φεβρουαρίου 2006, κατά της απόφασης της Φορολογικής Αρχής να επιβάλει Φ.Π.Α στις δαπάνες υποδοχής, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας. Για την υπόθεση αυτή, δεν έχει οριστεί δικάσιμη ημερομηνία μέχρι σήμερα.

γ) Επιπλέον, η Φορολογική Αρχή, εξέδωσε προσωρινό φύλλο ελέγχου για το Φ.Π.Α των ετών 2001-2003, εκφράζοντας επιφύλαξη σε ότι αφορά το δικαίωμα της Εταιρείας να συμψηφίζει τον Φ.Π.Α, που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες μη υποκείμενες σε Φ.Π.Α (π.χ. ενοίκια), χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε φόρου. Για την άρση της επιφύλαξης, η Φορολογική Αρχή ζήτησε την άποψη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο απάντησε εντός του 2010 θεωρώντας ότι η Εταιρεία δεν έχει το δικαίωμα να συμψηφίζει τον Φ.Π.Α, που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες μη υποκείμενες σε Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις γενικές προβλέψεις του νόμου για τον Φ.Π.Α (2859/2000) και την 6η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν της απαντήσεως του Υπουργείου Οικονομικών, η Φορολογική Αρχή προχώρησε στην οριστικοποίηση του φύλλου ελέγχου, επιβάλλοντας στην Εταιρεία ΦΠΑ €150,3 εκατομμύρια (συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων προστίμων) για τις χρήσεις 2001-2003. Το ποσόν αυτό αντιστοιχεί στον ΦΠΑ της κτήσης των παγίων και των λειτουργικών δαπανών που σχετίζονταν με πράξεις απαλλασσόμενες του ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα έκπτωσης. Η Εταιρεία άσκησε αγωγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας στις 28 Σεπτεμβρίου 2010 κατά της απόφασης της Φορολογικής Αρχής να επιβάλλει ΦΠΑ σε αυτού του είδους τις δαπάνες και επίσης προσέφυγε στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2011 Σελίδα 56 από 60 (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) Λονδίνου τόσο για το θέμα αυτό όσο και για το θέμα που περιγράφεται στο β) παραπάνω, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 της Σύμβασης Ανάπτυξης του Αεροδρομίου. Μέχρι τώρα δεν έχει ορισθεί δικάσιμη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας, ενώ η διαιτητική διαδικασία έχει ξεκινήσει, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί με το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Λονδίνου, και η εκδίκαση έχει προσδιορισθεί για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους 2012. Δεν έχει αναγνωριστεί πρόβλεψη για το θέμα αυτό, με βάση την γνώμη των ειδικών συμβούλων της Εταιρείας, οι οποίοι στηριζόμενοι στη συγκεκριμένη φορολογική νομοθεσία που διέπει τα φορολογικά της θέματα, εκτιμούν ότι δεν θα προκύψει σημαντική υποχρέωση (αναφορά και στη σημείωση 5.14).

δ) Μετά από απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών– όπως αναφέρεται παραπάνω στο γ) – η Φορολογική Αρχή προχώρησε σε έλεγχο των χρήσεων 2004-2009 επιβάλλοντας ΦΠΑ για τα έτη αυτά ύψους €11,8 εκατομμύρια (συμπεριλαμβανομένων των προστίμων), που αντιστοιχεί στο ΦΠΑ της κτήσης παγίων στοιχείων και των λειτουργικών δαπανών που σχετίζονταν με πράξεις απαλλασσόμενες του ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα έκπτωσης. Η Εταιρεία άσκησε αγωγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας στις 21 Οκτωβρίου 2011 κατά της απόφασης της Φορολογικής Αρχής να επιβάλλει ΦΠΑ σε αυτού του είδους τις δαπάνες και επίσης προσέφυγε στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Λονδίνου τόσο για το θέμα αυτό όσο και για τα θέματα που περιγράφονται στο β) και γ) παραπάνω, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 της Σύμβασης Ανάπτυξης του Αεροδρομίου. Μέχρι τώρα δεν έχει ορισθεί δικάσιμη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας, ενώ η διαιτητική διαδικασία έχει ξεκινήσει, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί με το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Λονδίνου, και η εκδίκαση έχει προσδιορισθεί για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους 2012. Δεν έχει αναγνωριστεί πρόβλεψη για το θέμα αυτό, με βάση την γνώμη των ειδικών συμβούλων της Εταιρείας, οι οποίοι στηριζόμενοι στη συγκεκριμένη φορολογική νομοθεσία που διέπει τα φορολογικά της θέματα, εκτιμούν ότι δεν θα προκύψει σημαντική υποχρέωση (αναφορά και στη σημείωση 5.14).

στ) Σύμφωνα με το Νόμο 3808/2009 το Ελληνικό Δημόσιο επέβαλλε εφάπαξ πρόσθετη φορολογική εισφορά υπολογιζόμενη επί των κερδών των επιχειρήσεων του έτους 2008. Η Εταιρεία ειδοποιήθηκε από την Φορολογική Αρχή ότι καλείται να καταβάλλει ως εφάπαξ πρόσθετη φορολογική εισφορά το ποσό των €23 εκατομμυρίων, το οποίο ήταν μεγαλύτερο κατά €9 εκατομμύρια από το ποσό το οποίο θα έπρεπε να καταβάλλει με βάση τα προβλεπόμενα από το νόμο και τα φορολογικά προνόμια που παραχωρήθηκαν στη Εταιρεία με την Σύμβαση Ανάπτυξης του Αεροδρομίου. Η Φορολογική Αρχή αρνήθηκε να τροποποιήσει το ποσό της εφάπαξ πρόσθετης φορολογικής εισφοράς και η Διοίκηση της Εταιρείας προχώρησε σε όλες εκείνες τις νομικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για να διορθωθεί η λάθος φορολογική επιβάρυνση, κάνοντας προσφυγή για το ζήτημα αυτό στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας στις 18 Φεβρουαρίου 2010. Δεν έχει αναγνωρισθεί πρόβλεψη για το θέμα αυτό, με βάση την γνώμη των συμβούλων της Εταιρείας, οι οποίοι στηριζόμενοι στη συγκεκριμένη φορολογική νομοθεσία που διέπει τα φορολογικά της θέματα, εκτιμούν ότι η υπόθεση θα κριθεί υπέρ της Εταιρείας (αναφορά και στη σημείωση 5.14).

Το ενδιαφέρον είναι ότι η εταιρεία Δ.Α.Α. συνεχίζει να παρακρατεί φόρους και Φ.Π.Α. αρνούμενη επί χρόνια, όπως φαίνεται και από τα έγγραφα, να τους αποδώσει στο δημόσιο, επικαλούμενη άρθρα της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου (νόμος 2338/1995, ΦΕΚ Β΄202 14/09/95), όπως το άρθρο 25 που αναφέρεται σε φόρους και τέλη. Αναζητήσαμε στο Εθνικό Τυπογραφείο το σχετικό έγγραφο και σας το προσφέρουμε εδώ για να δούμε και εμείς τι στο διάολο λέει αυτό το άρθρο 25. Και μας άνοιξε τα μάτια!

Φοροαπαλλαγές, φοροαπαλλαγές, φοροαπαλλαγές, φοροαπαλλαγές, φοροαπαλλαγές, φοροαπαλλαγές και τέλος, φοροαπαλλαγές!

Και για να ξέρετε ποιοί είναι οι μέτοχοι της εταιρείας, σας παραθέτουμε τον σύνδεσμο.

ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Μεγαλειώδης σύμβαση, προσφορά των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ στους Έλληνες μαλάκες και τους συνεταίρους τους.

Advertisements